Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie (zwany dalej również Zamkiem) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zamek.szczecin.pl oraz aplikacji mobilnej „Zwiedzamy Zamek w Szczecinie”.

Strona internetowa

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie posiada stronę internetową www.zamek.szczecin.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-29.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń:

 • Materiały wideo (nagrania nie na żywo) nie posiadają opisu dźwiękowego lub tekstowego.

Braki zobowiązujemy się uzupełnić w miarę możliwości finansowych i technicznych, w możliwie najszybszym terminie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-25, aktualizacja 2024-03-22.

Aktualizację „Deklaracji dostępności” strony internetowej sporządzono na podstawie wewnętrznej analizy WCAG przeprowadzonej 11 stycznia 2024 r. oraz 21 marca 2024 r. po naprawieniu najczęściej występujących problemów. Testy zostały przeprowadzone automatycznie oraz zweryfikowane ręcznie.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych,
 • Można poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego www.zamek.szczecin.pl mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej www.zamek.szczecin.pl.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej drogą elektroniczną na adres: zamek@zamek.szczecin.pl lub telefonicznie nr +48 91 434 83 11 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W zakresie postępowania odwoławczego wskazujemy, że w przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie Zamku, budynków i galerii wystawowych

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Stare Miasto. Prowadzą do niego trzy ulice: ul. Korsarzy, ul. Kuśnierska i ul. Grodzka. Przy wejściach od ul. Korsarzy, skrzyżowania ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej oraz od zachodniej strony ul. Kuśnierskiej teren jest równy i możliwy do pokonania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu od wschodniej strony ul. Kuśnierskiej istnieje wzniesienie, w związku z czym wskazana jest pomoc osoby trzeciej przy pokonywaniu wzniesienia.

Wejście do budynków Zamku możliwe jest przez trzy bramy – jednej od strony zachodniej (ul. Korsarzy) i dwóch od strony południowej (ul. Kuśnierska i skrzyżowanie ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej).

W związku z realizacją Inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”, część terenu, w tym: taras północny, wschodni i południowy są niedostępne dla zwiedzających do czasu zakończenia realizacji inwestycji.

Istotne informacje:

 • brama od strony ul. Korsarzy dostępna wyłącznie dla ruchu pieszego, bez barier architektonicznych, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej,
 • dostęp od ul. Kuśnierskiej na tarasy – obecnie niemożliwy; po zakończeniu Inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” możliwy będzie bez barier architektonicznych, rampa (pochylnia o nachyleniu 8% ze spocznikami) z balustradą oraz schody (8 stopni) prowadzące na taras [dostępne dopiero po oddaniu tej części tarasów],
 • dostęp do obniżenia tarasu południowego z akcentem wodnym – obecnie niemożliwy; po zakończeniu Inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie” możliwa będzie komunikacja przez windę dla osób z niepełnosprawnościami oraz schody (15 stopni) [dostępne dopiero po oddaniu tej części tarasów],
 • brama wjazdowa od strony ul. Korsarzy – wyłączona z eksploatacji w związku z realizacją Inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
 • główna brama wjazdowa od strony skrzyżowania ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej – droga dojazdowa, możliwy wjazd samochodem (za zezwoleniem), nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej,
 • furtka przy bramie wjazdowej od strony skrzyżowania ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej – dostępna wyłącznie dla ruchu pieszego, bez barier architektonicznych, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej
 • brama od strony ul. Kuśnierskiej – dostępna wyłącznie dla ruchu pieszego, niewielkie wzniesienie, wskazana jest pomoc osoby trzeciej przy pokonywaniu wzniesienia, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej,
 • do wewnątrz budynków Zamku można wejść przez wejścia oznaczone symbolami literowymi,
 • wejście B – wejście po schodach (2 stopnie) lub przez przejazd bramny, w którym mieści się platforma krzywoliniowa. Obecnie skrzydło wyłączone z eksploatacji w związku z realizacją Inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
 • wejście D – bez barier architektonicznych, tymczasowo niedostępne dla zwiedzających, wyłączone z eksploatacji w związku z realizacją Inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
 • wejście F – bez barier architektonicznych, tymczasowo niedostępne dla zwiedzających, wyłączone z eksploatacji w związku z realizacją Inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
 • wejście A – wejście po schodach (6 stopni), bez podjazdu,
 • wejście L – wejście do wnętrza po pokonaniu niewielkiego stopnia z poziomu dziedzińca wprowadzającego do przedsionka z 9 stopniami,
 • wejście I (Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej) – bez barier architektonicznych, wejście z poziomu dziedzińca,
 • wejście J – tymczasowo niedostępne, brak możliwości zjazdu windą – Galeria Gotycka tymczasowo niedostępna; wyłączone z eksploatacji w związku z realizacją Inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
 • dziedzińce zamkowe – bez barier architektonicznych, nawierzchnia – bruk z kostki kamiennej,
 • tarasy: południowy, wschodni i północny są tymczasowo niedostępne dla zwiedzających do czasu zakończenia realizacji Inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”,
 • Wieża Dzwonów – punkt widokowy otwarty dla zwiedzających; wejście i zejście następuje tymi samymi schodami przy wejściu E na Dziedzińcu Menniczym. Wieża niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu, ponad 200 stopni, brak windy,
 • toaleta ogólnodostępna dostosowana do użytku osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wstęp płatny (możliwość opłaty gotówką lub kartą płatniczą). Pomieszczenia sanitarne znajdują się na parterze budynku skrzydła menniczego. Wejście do toalety z Dziedzińca Menniczego. Główne wejścia na Dziedziniec Menniczy znajdują się od strony ul. Korsarzy i ul. Kuśnierskiej.
  Toaleta składa się z dwóch pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia technicznego wraz z przedsionkiem. Dostęp do toalet dla osób z niepełnosprawnościami jest zapewniony poprzez rampę (pochylnię o nachyleniu 3% ) z balustradą. Kratka odwodnieniowa przed wejściem również jest dostosowana do osób poruszających się na wózku.
  Jedno z dwóch pomieszczeń sanitarnych (oznakowana toaleta prawa) przystosowane jest i przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Wymiary pomieszczenia: 1,68 x 2,23 m. W środku znajduje się system przywoławczy w postaci dwóch rozwiązań alarmujących – przycisku oraz sznura, a także przycisku odwoławczego. Po uruchomieniu alarmu, osoba wzywająca pomocy uzyska pomoc obsługi. Obydwa urządzenia przywoławcze (przyciskowe i sznurkowy) są usytuowane w widocznych, łatwo dostępnych i oznakowanych miejscach.
  Wszystkie urządzenia zainstalowane w toalecie prawej (urządzenia sanitarne, podajniki, balustrady pomocnicze, itd.), a także urządzenia do poboru opłat w przedsionku są dostosowane do osób poruszających się na wózkach. Podobnie przystosowane są szerokości drzwi (drzwi zewnętrzne 113 cm, drzwi do kabiny 100 cm). Drzwi lekko się otwierają i mają system samozamykania, który także dostosowany jest do użytku osób poruszających się na wózkach.
  W toalecie prawej znajduje się również przewijak ścienny (także oznakowany) do przewijania niemowląt.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.

Aplikacja mobilna

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie posiada aplikację mobilną „Zwiedzamy Zamek w Szczecinie”.

Aplikacja dostępna jest w wersji dla systemu Android i w wersji dla systemu iOS

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2022-10-08.
Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak możliwości zmiany orientacji ekranu (ograniczenie do widoku pionowego).

W celu doprowadzenia Aplikacji mobilnej do stanu pełnej zgodności z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych prowadzone są prace wykonywane przez podmiot zewnętrzny.

Aplikacja posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Instrukcje nie bazują na kolorach czy kształtach. Nie ma instrukcji typu “dotknij czerwonego przycisku”, “przesuń trójkąt w lewo”,
 • Zapis audio posiada transkrypcję,
 • Nie występują gwałtowne błyski i zmiany kolorów,
 • Elementy graficzne mają poprawną alternatywę tekstową,
 • Aplikacja nie posiada multimediów uruchamianych automatycznie,
 • Aktywne elementy aplikacji można obsłużyć jedynie poprzez dotknięcie ekranu telefonu (chyba, że telefon posiada funkcję obsługi bezdotykowej),
 • Przycisk umożliwia powiększenie czcionki w aplikacji,
 • Aplikacja spełnia wymogi dotyczące kontrastu (ikonografiki, kontrast w pozycjach menu, tekstach i quizach),
 • Przycisk odtwarzania dźwiękowego zmienia wygląd przy odtwarzaniu.

Wskazanie adresu elektronicznego, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Aplikacja w wersji dla systemu Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.qrtag.zkp

Aplikacja w wersji dla systemu iOS:
https://apps.apple.com/app/1643506533

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej znajduje się w prawym menu aplikacji w zakładce „DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI”.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
tel.: 91 434 83 11 (sekretariat)
faks: 91 434 79 84
e-mail: zamek@zamek.szczecin.pl
strona internetowa: https://zamek.szczecin.pl

Przejście bramne od ul. Korsarzy

Przejście bramne od ul. Korsarzy

Główna brama wjazdowa od skrzyżowania ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej

Główna brama wjazdowa od skrzyżowania ul. Kuśnierskiej / ul. Grodzkiej


Brama wejściowa od ul. Kuśnierskiej

Brama wejściowa od ul. Kuśnierskiej

Schody na skarpie północnej (obecnie wyłączone z użytkowania; w przebudowie w ramach Inwestycji pn. „Kompleksowe zagospodarowanie tarasów oraz odbudowa skrzydła północnego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie”)

Schody na skarpie północnej (obecnie wyłączone z użytkowania)


Wejście D (obecnie niedostępne)

Wejście D (obecnie niedostępne)


Wejście F (obecnie niedostępne)

Wejście F (obecnie niedostępne)


Toaleta ogólnodostępna

Toaleta ogólnodostępna, wejście z Dziedzińca Menniczego


Plan sytuacyjny Zamku

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie 2021