Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY:

Strona archiwalna

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dotyczy: wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych

                Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 130.000,00 zł. którego udzielenie jest wyłączone  z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – ( Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.)

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [dalej: RODO] oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. W szczególności usługi obejmują:
  1. konsultowanie  oceny skutków dla ochrony danych dokonywanej przez administratora;
  2. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  3. monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  4. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
  5. współpraca z organem nadzorczym - Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji usługi zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
 1. Specyfikacja głównych wymagań:
 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i doświadczeniem w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej na sumę co najmniej 50.000,00 złotych.
 3. Termin związania ofertą: 30 dni.
 4. Termin wykonania zamówienia : od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 roku.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz cenowo -ofertowy – wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (oryginał lub kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty);
 3. dowód przynajmniej rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań  inspektora ochrony danych
 4. polisa ubezpieczenia OC na sumę co najmniej 50.000,00 złotych (oryginał lub kopia poświadczona przez osobę upoważnioną do podpisania oferty).
 1. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:
 1. Anita Czerw-Fabiszewska – tel. 91 4348314
 1. Opis sposobu obliczania:
 1. Na formularzu cenowo -ofertowym (załącznik nr 1) należy przedstawić cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz kwotę podatku VAT.
 2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 18.07.2022 r. do godz. 15.00. Termin zostanie zachowany wyłącznie w razie fizycznego dostarczenia do Zamawiającego oferty w ww. terminie. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, sekretariat pok. nr 206 (wejście A ), w zamkniętej kopercie z nazwą Wykonawcy i oznaczeniem postępowania:

„Znak sprawy   : oferta na wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych

 1. Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 1. Wynagrodzenie brutto – 100%
 1. Inne informacje:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądana od poszczególnych wykonawców dowodów wykazujących ich doświadczenie.       

PDFZaproszenie do złożenia oferty_RODO (1) (005).doc.pdf (138,88KB)                                                                                                                                                                     

Załączniki:

 1. Formularz cenowo–ofertowy; PDFZałacznik nr 1 Formularz cenowo-ofertowy_RODO (005).pdf (144,52KB)
 2. Wzór umowy; PDFZałącznik nr 2 Wzór Umowy_RODO (005).pdf (117,23KB)

Miejsce publikacji:  www.bip.zamek.szczecin.pl