Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym na:

Przetarg pisemny nieograniczony na najem stanowiska o powierzchni 2,5 m² z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i sportowe odbywające się w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim.

Działając w oparciu o przepisy uchwały nr 1269/11 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu postępowania samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej oraz pozostałych wojewódzkich osób prawnych, dla których Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni funkcję podmiotu tworzącego lub nadzorującego, przy wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości oraz umowy ustanowienia użytkowania z dnia 10.01.2017 r. Rep. A nr 22/2017 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34 ogłasza niniejszym przetarg na najem 2,5 m² powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i sportowe odbywające się w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim.

Opis przedmiotu najmu i warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Przedmiotem przetargu jest najem stoiska o powierzchni 2,5 m² znajdującego się w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w wejściu „I” w skrzydle menniczym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34, wyposażonego w oświetlenie, ogrzewanie, dostęp do bieżącej wody oraz sieć elektryczną i dostęp do internetu z przeznaczeniem do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i sportowe odbywające się w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim.
 2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich.
 3. Minimalna stawka za najem 1120,00 zł netto miesięcznie.
 4. W czynszu ujęte jest zużycie wody i odprowadzanie ścieków, ogrzewanie, internet, energia elektryczna, koszty wywozu śmieci, podatek od nieruchomości i koszty administracyjne.
 5. Czynsz najmu najemca ma obowiązek opłacać z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
 6. Powierzchnię wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego korzystania z sanitariatów.

Po wynajęciu od Zamku ww. powierzchni  Najemca  zobowiązany będzie do przestrzegania zapisów umowy najmu - wzór umowy w załączniku nr 1.

Warunki przetargu:

 1. Termin składania ofert – do dnia 17.10.2022 r. do godziny 10:00,
 2. Oferta winna zostać złożona w formie papierowej, w zamkniętych kopertach, w kancelarii Zamku wejście „A” pokój nr 206 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
 3. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 112,00 zł (10 % ceny wywoławczej) wniesionym nie później niż 3 dni przed przetargiem, przelewem na rachunek  56 1130 1176 0022 2047 7820 0001  lub w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
 4. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie oferty zabezpieczone wadium.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie wynajmującego przy ul. Korsarzy 34, skrzydło wschodnie, wejście „A” pok. nr 106.
 6. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela Pani Wioleta Szylak -  pod numerem telefonu 91 4348337.
 7. Powierzchnię do wynajęcia można obejrzeć do dnia 13.10.2022 r. po wcześniejszym uzgodnieniu, tel. kontaktowy 91 4348337.
 8. Do oferty winno zostać załączone:
  - wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2),

- dowód wniesienia wadium,
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS,

 1. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
 2. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie zaproponowana najwyższa stawka czynszu najmu za miesiąc ww. powierzchni.
 3. Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 2 dni od dnia otwarcia ofert na stronie internetowej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie  – www.zamek.szczecin.pl.
 4. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 5. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy najmu w  terminie wskazanym przez Dyrektora Zamku.
 6. Uchylenie się od zawarcia umowy skutkuje zatrzymaniem wadium.
 7. Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia                31 października 2025 r.

UWAGI DODATKOWE

 1. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom (załącznik nr 1).
 2. Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.
 3. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

PDFOgłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem 2,5m2 powierzchni.pdf (1,47MB)
PDFzałącznik nr 1 do ogłoszenia-umowa.pdf (1,39MB)
DOCzałącznik nr 2 do ogłoszenia-formularz ofertowy.doc (35,00KB)
PDFzałącznik nr 1 do umowy REGULAMIN OBIEKTU.pdf (1,17MB)
PDFzałacznik nr 2 do umowy INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO.pdf (13,56MB)
PDFInformacje RODO.pdf (739,60KB)