Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na:

DYREKTOR ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE INFORMUJE O POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM SPRZEDAŻY 50 SZTUK FOTELI KINOWYCH Z KINA ZAMEK MIESZCZĄCEGO SIĘ  W ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE

Opis przedmiotu sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest 50 sztuk foteli kinowych zgodnie z załączonym zdjęciem

Rok produkcji:  2006 r.

W załączniku nr 1 zostały zamieszczone zdjęcia przedmiotu sprzedaży

 1. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza sprzedaży kompletu 50 szt. foteli została ustalona na kwotę 2.500 zł brutto.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć fotele – sala kina Zamek

Fotele można obejrzeć w terminie do 29.11.2022 r. do godz. 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,

nr tel. 91 434 83 38 35

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta

Sprzedający wprowadza wzór „Formularza Ofertowego”, na którym  należy złożyć ofertę. Wzór „Formularza Ofertowego” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. Można go pobrać w siedzibie Sprzedającego w pokoju nr 110 lub ze strony internetowej Zamku pod adresem: www.bip.zamek.szczecin.pl

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta
 2. numery NIP lub REGON/PESEL Oferenta
 3. datę sporządzenia oferty
 4. oferowaną cenę brutto
 5. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami postępowania i przedmiotem sprzedaży oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.

 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień jest p. Beata Bogusławska Dział Teatru i Filmu tel. 91 4348334. Kontakt z ww. osobą jest możliwy w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 1. Sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopercie może towarzyszyć pismo przewodnie, na którym Oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.

Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć w sposób następujący:

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

z dopiskiem

„Postępowanie na sprzedaż 50 sztuk foteli kinowych”

Poza powyższym oznaczeniem, na kopercie Oferent jest zobowiązany podać swoją nazwę i adres, aby umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie składania ofert.

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą w następującym miejscu:

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34 (sekretariat, pok. 206 II p. wejście ”A”)

70-540 Szczecin

W terminie do 30.11.2022 r. do godz. 10:00

Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez  Oferenta kilku ofert, wszystkie oferty zostaną odrzucone.

7.   Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2022 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34,  w sali 201 II p. wejście „A”.

 1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 14 dni od daty upływu terminu składania ofert
 2. Wycofanie oferty lub jej zmiany

Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej ofert pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dodatkowym dopiskiem „Zmiana”.

Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „Wycofanie”

Koperty z napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert zostaną wycofane nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do ofert.

 1. Ocena ofert                      

Wyłącznym elementem mającym wpływ na ocenę oferty będzie cena.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

O odrzuceniu oferty Komisja  postępowania zawiadamia Oferenta.

W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

 1. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszym Ogłoszeniu, Sprzedający podpisze umowę.

O miejscu i terminie podpisania umowy Sprzedający powiadomi wybranego Oferenta odrębnym pismem.

Oferent lub osoba (osoby) reprezentujący Oferenta przy podpisywaniu umowy powinna posiadać ze sobą dokument potwierdzający jej umocowanie do podpisania umowy.

Osoba, z którą zostanie zawarta umowa sprzedaży będzie mogła odebrać fotele po wpłaceniu całej  zaoferowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

Fotele zostaną wydane po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od postępowania lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Do niniejszego ogłoszenia dołączone są 4 załączniki stanowiące jego integralną część:

1. załącznik nr 1                        - zdjęcia przedmiotu sprzedaży PDFZdjęcia przedmiotu sprzedaży - załącznik nr 1.pdf (167,94KB)

2. załącznik nr 2                        - formularz ofertowy – wzór  PDFFormularz ofertowy - załącznik nr 2.pdf (102,72KB)

3. załącznik nr 3                        - wzór umowy sprzedaży PDFUmowa sprzedaży- załącznik nr 3.pdf (93,13KB)

4. załącznik nr 4                        - wzór protokołu przekazania 50 szt. foteli kinowych  PDFProtokół przekazania - załącznik nr 4.doc.pdf (104,22KB)

5. PDFOgłoszenie o sprzedaży.pdf (202,86KB)


 

Szczecin, 1.12.2022 r.

I.4010.37.2022.BB

 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie sprzedaży 50 sztuk foteli kinowych z Kina Zamek mieszczącego się W Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Sprzedający – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zawiadamia, że w powyższym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Fundację Bonin 73-150 Łobez Bonin 31.