Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERY NA:/ar


OA.2013.47.2023.UG

DYREKTOR ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO VW TRANSPORTER T4, MINIBUS

Na podstawie zarządzenia nr 6/2017 r. z dnia 22 marca 2017 r. Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w sprawie wprowadzania zasad zbywania środków trwałych stanowiących własność Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, tel. 91 4348311, www.zamek.szczecin.pl ogłasza pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN Transporter T4, nr rej. ZS57812

 1. Opis przedmiotu sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki Volkswagen, model Transporter T4 TDi MR ’96 2.7To dopuszczalnej masie  całkowitej 2730 kg i ładowności 1070 kg

Rok produkcji:  2002 r.

Data pierwszej rejestracji :  06.11.2002 r. – pierwszy właściciel

Nr nadwozia (VIN):  WV2ZZZ70Z2X131935

Pojemność / moc silnika 2461ccm / 65 kW (88 KM)

Przebieg:  537325 km ( stan na dzień 30.11.2023 r.)

Ubezpieczenie OC ważne do 06.11.2024 r. (płatność kwartalna, zapłacono I ratę 520,00 zł)

Opis rodzaju pojazdu:  samochód osobowy

Kolor powłoki lakieru:  żółty 2 – warstwowy typu uni

Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 9 osobowe

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym

Rodzaj skrzyni biegów: manualny

Na wyposażeniu standardowym znajduje się:

- drzwi boczne prawe przesuwne

- filtr p/pyłkowy

- fotel pasażera podwójny

- immobilizer

- koło zapasowe pełnowymiarowe

- kołpaki

- pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania

- podsufitka komfortowa

- poduszka powietrzna kierowcy

- pokrywa tylna przeszklona

- siedzenie 2 os. + 1 os. ze szklanym oparciem w II rzędzie

- szyba przednia klejona

- szyba z lewej strony środkowa przesuwna, tylna stała, szyby atermiczne

- światła z regulacją kąta pochylenia

- światło dodatkowe STOP

- tapicerka drzwi z tworzywa

- tapicerka ścian bocznych komfortowa przedziału pasażerskiego

- tapicerka z materiału

- wspomaganie układu kierowniczego

- wykładzina podłogowa gumowa

- wymiennik ciepła dodatkowy

- zabezpieczenie drzwi przesuwnych przed otwarciem od wewnątrz

- zagłówki foteli przednich regulowane

- zegar analogowy

Braki w wyposażeniu standardowym: brak jednego siedzenia w III rzędzie

Stan techniczny pojazdu: wgniecenie na lewym boku, pojazd po naprawie blacharsko - lakierniczej

W załączniku nr 1 zostały zamieszczone zdjęcia przedmiotu sprzedaży

 1. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza sprzedaży pojazdu została ustalona na kwotę 15.300,00 zł brutto

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć samochód osobowy marki Volkswagen Transporter T4

Samochód osobowy marki VW Transporter T4  można obejrzeć w terminie do 21.12.2023 r. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, nr tel. 91 4348337-38 (8:00-15:00)

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta

Sprzedający wprowadza wzór „Formularza Ofertowego”, na którym  należy złożyć ofertę. Wzór „Formularza Ofertowego” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. Można go pobrać w siedzibie Sprzedającego w pokoju nr 106 lub ze strony internetowej Zamku pod adresem:

www.bip.zamek.szczecin.pl/26/61/ogloszenia-o-sprzedazy-majatku.html

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta
 2. numery NIP lub REGON/PESEL Oferenta
 3. datę sporządzenia oferty
 4. oferowaną cenę brutto
 5. oświadczenie , że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz, że przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
 6. dowód wpłaty kwoty wadium

Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.

Osobą uprawnioną do udzielania informacji i wyjaśnień jest p. Wioleta Szylak Dział Administracji, tel. 91 4348337. Kontakt z ww. osobą jest możliwy w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00.

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wniesienie Wadium w wysokości 1.530,00 zł.

słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych 00/100

Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego nr konta B.G.K. 56-1130-1176-0022-2047-7820-0001 w terminie do 09.01.2024 r. z dopiskiem na blankiecie przelewu „Wadium przetargowe na zakup samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4„.

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w siedzibie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Prawidłowo wpłacone wadium, to  wadium, które zostanie zaksięgowane na koncie Sprzedającego do ww. terminu. Oferent winien wpłacić wadium odpowiednio wcześniej, aby kwota mogła być zaksięgowana do dnia wymaganego przez Sprzedającego. Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

Wadium  złożone przez Nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 1. Sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopercie może towarzyszyć pismo przewodnie, na którym Oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.

Kopertę zawierającą ofertę należy oznaczyć w sposób następujący:

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

z dopiskiem

„Pisemny przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego marki VW Transporter T4”

Poza powyższym oznaczeniem, na kopercie Oferent jest zobowiązany podać swoją nazwę i adres, aby umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie składania ofert.

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście lub pocztą w następującym miejscu:

Zamek Książąt Pomorskich

ul. Korsarzy 34 (sekretariat, pok. 206 II p. wejście ”A”)

70-540 Szczecin

W terminie do 10.01.2024 r. do godz. 10:00

Każdy Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez  Oferenta kilku ofert, wszystkie oferty zostaną odrzucone.

8.   Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2024 r.  o godzinie 10:15 w siedzibie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34,  w sali 201 II p. wejście „A”.

 1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 14 dni od daty upływu terminu składania ofert
 2. Wycofanie oferty lub jej zmiany

Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej ofert pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dodatkowym dopiskiem „Zmiana”.

Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „Wycofanie”

Koperty z napisem „Wycofanie” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert zostaną wycofane nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do ofert.

 1. Ocena ofert                      

Wyłącznym elementem mającym wpływ na ocenę oferty będzie cena.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium:
 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 i 5, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty Komisja  Przetargowa zawiadamia Oferenta.

W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

 1. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym Ogłoszeniu, Sprzedający podpisze umowę.

O miejscu i terminie podpisania umowy Sprzedający powiadomi wybranego Oferenta odrębnym pismem.

Oferent lub osoba (osoby) reprezentujący Oferenta przy podpisywaniu umowy powinna posiadać ze sobą dokument potwierdzający jej umocowanie do podpisania umowy.

Osoba, z którą zostanie zawarta umowa sprzedaży będzie mogła odebrać samochód po wpłaceniu całej  zaoferowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.

Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Do niniejszego ogłoszenia dołączone są 4 załączniki stanowiące jego integralną część:

PDFOgłoszenie o przetargu publicznym.pdf (308,76KB)

1. załącznik nr 1                        - zdjęcia przedmiotu sprzedaży                  PDFzałącznik nr 1.pdf (895,45KB)

2. załącznik nr 2                        - formularz ofertowy – wzór                        PDFFormularz ofertowy - załącznik nr 2.pdf (104,50KB)

3. załącznik nr 3                        - wzór umowy sprzedaży                             PDFUmowa sprzedaży- załącznik nr 3.doc.pdf (96,08KB)

4. załącznik nr 4                         - wzór protokołu przekazania samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4 nr rej. ZS 57812

                                                                                                                    PDFProtokół przekazania - załącznik nr 4.pdf (130,20KB)

5. załącznik nr 5                        - Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

                                                                                                                     PDFzałącznik nr 5 - RODO.pdf (114,20KB)

6. Fotografie samochodu:

JPEGDSC00083.jpeg (159,75KB)
JPEGDSC00084.jpeg (159,76KB)
JPEGDSC00085.jpeg (183,49KB)
JPEGDSC00086.jpeg (191,04KB)
JPEGDSC00169.jpeg (196,82KB)
JPEGDSC00454.jpeg (141,72KB)
JPEGDSC00457.jpeg (129,88KB)
JPEGDSC00459.jpeg (147,41KB)
JPEGDSC00460.jpeg (134,74KB)
JPEGDSC00461.jpeg (152,26KB)
JPEGDSC00463.jpeg (178,25KB)
JPEGDSC00464.jpeg (215,33KB)
JPEGDSC00465.jpeg (92,53KB)
JPEGDSC00467.jpeg (156,51KB)
JPEGDSC00474.jpeg (144,04KB)