Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO], informujemy:


1. Administratorem danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie z siedzibą: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, Instytucja Kultury Województwa Zachodniopomorskiego, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod nr RIK/1/99/WZ, adres e-mail:  telefon: +48 91 434 83 11 [dalej: AdministratorZamek].

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest w siedzibie Zamku i pod adresem e- mail:  telefon kontaktowy: +48 91 434 83 11.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzanie w celu:
a. uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych i przeglądach artystycznych organizowanych przez Zamek, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
b. wykonania zawartej z Panią/Panem umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
c. wykonywania umowy z podmiotem, którego Pani/Pan jest przedstawicielem w kontaktach
z Zamkiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”);
d. działalności promocyjnej i marketingowej prowadzonej przez Zamek drogą elektroniczną,
w tym informowania o aktualnej i planowanej działalności Zamku, przekazywania informacji dotyczących organizowanych wydarzeń poprzez przesyłanie newslettera,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
e. zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zamku, w tym ochrony obiektu i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”).

4. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora może być obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa i podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów o współpracy w zakresie: organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, świadczonych usług informatycznych, serwisu systemu monitoringu i systemu bilety ONLINE.

6. Okres przechowywania danych osobowych
a. dane będą przechowywane przez okres współpracy z Panią/Panem lub Podmiotem, którego przedstawicielem Pani/Pan jest, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przedawnienia roszczeń związanych z tą współpracą;
b. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania;
c. w zakresie monitoringu wizyjnego dane będą przechowywane przez okres nieprzekraczający
3 miesięcy od dnia nagrania.

8. Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą dane osobowe, jest zawarty w Rozdziale III RODO. W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
b. sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
c. usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
e. przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO;
f.  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO;
g.  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Informacja dotycząca wymogu podania danych osobowych
a. podanie danych osobowych związanych z uczestnictwem w wydarzeniach i otrzymywaniem informacji o wydarzeniach organizowanych przez Zamek jest dobrowolne;
b. podanie danych osobowych związanych z zawarciem umowy jest warunkiem umownym, ale ich  niepodanie spowoduje odmowę zawarcia z Panią/Panem umowy;
c. podanie danych osobowych kontaktowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem w kontaktach z Zamkiem;
d. informujemy, że wstęp na teren Zamku wiąże się z utrwaleniem Pani/Pana wizerunku w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego.
 
10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.

11. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Informacji oraz jej aktualizacji.

 

Polityka prywatności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formacie PDF do pobrania:PDFRODO ZKP..pdf (120,87KB)