Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STATUT INSTYTUCJI

UCHWAŁA Nr XXXIII/525/18

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z  dnia 28 czerwca 2018 r.

 

w sprawie nadania statutu Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913) oraz art. 13 ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862, zmiana: Dz. U. z 2018 r. poz. 152)

 

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Nadaje się statut Zamkowi Książąt Pomorskich w Szczecinie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  


     § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.


                                                                                                                     § 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                                                                                        Przewodnicząca Sejmiku

                                                                                                                             Województwa Zachodniopomorskiego

                                                                                                                                                   Teresa Kalina

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/525/18

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

z dnia 28 czerwca 2018 r.

 

 

STATUT ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH

W SZCZECINIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, zwany dalej „Zamkiem", działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862),
 2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
 3. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579),
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047)

oraz niniejszego statutu.

 

§ 2

 

 1. Zamek jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Województwo Zachodniopomorskie.
 2. Zamek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez  Organizatora
  i posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Zamku jest miasto Szczecin, a obszarem jego działalności Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego.
 4. Zamek może działać na innym terenie w ramach współpracy i wymiany kulturalnej z innymi ośrodkami kultury w kraju i zagranicą.
 5. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zamku sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

 

II. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

§ 3

 

Zamek prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie wspierania twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz badania, dokumentowania i propagowania dziejów i historycznej roli Zamku Książąt Pomorskich, miasta Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

§ 4

 

 1. Do podstawowych zadań Zamku należy:
 1. rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania;
 2. zachowanie wartości historycznej, w tym konserwację i utrzymanie budynku Zamku jako zabytku Kultury;
 3. upowszechnianie wartości artystycznych związanych z tradycją kulturową regionu Pomorza Zachodniego, Polski i innych krajów;
 4. popularyzowanie i promocja twórczości artystycznej (teatralnej, filmowej, muzycznej oraz sztuk plastycznych);
 5. wspieranie i popularyzowanie  działalności filmowej rodzimych twórców,
 6. prezentowanie znaczących dokonań w dziedzinie współczesnej kultury i sztuki;
 7. gromadzenie zabytków, w tym dzieł sztuki i materiałów dokumentacyjnych związanych z Zamkiem oraz ich zabezpieczenie i konserwowanie;
 8. prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej;
 9. wspieranie i organizowanie oraz promocja amatorskiej twórczości artystycznej, tworzenie warunków dla rozwoju działalności ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką;
 10. prowadzenie współpracy oraz wymiany turystycznej i kulturalnej z innymi krajami;
 11. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi;
 12. prowadzenie innej szeroko pojętej działalności kulturalnej;
 13. administrowanie  Zamkiem Książąt Pomorskich.

 

 1. Zamek może na zasadach określonych w stosownych przepisach:
 1. organizować spektakle, koncerty, wystawy, seanse filmowe oraz inne imprezy rozrywkowe i turystyczne;
 2. dofinansowywać produkcje filmowe związane z województwem zachodniopomorskim zgodnie z odrębnie obowiązującym regulaminem;
 3. promować  twórców i artystów;
 4. prowadzić impresariat artystyczny;
 5. prowadzić różne formy działalności edukacyjnej;
 6. prowadzić działalność wydawniczą oraz świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne z zakresu kultury;
 7. prowadzić wypożyczalnie książek, filmów, dzieł sztuki, kostiumów, rekwizytów i sprzętu technicznego;
 8. prowadzić sprzedaż książek, artykułów użytku kulturalnego;
 9. prowadzić działalność związaną z obsługą ruchu turystycznego;
 10. prowadzić działalność związaną z konserwacją dzieł sztuki;
 11. realizować imprezy zlecone;
 12. świadczyć usługi transportowe, w tym parkingowe;
 13. wynajmować pomieszczenia oraz dziedzińce;
 14. świadczyć usługi gastronomiczne;
 15. prowadzić inną działalność gospodarczą.

 

III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

§ 5

 1. Organizację wewnętrzną Zamku, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Zamku, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz działających w Zamku organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Dyrektor Zamku może w regulaminie organizacyjnym wyodrębnić i znosić w ramach istniejących działów, dodatkowe komórki organizacyjne i stanowiska oraz zespoły zadaniowe do realizacji określonych zadań.

§ 6

 

 1. Zamkiem kieruje Dyrektor, zwany dalej dyrektorem, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na czas określony na zasadach określonych
  w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Zamku, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem Zamku i jest za nie odpowiedzialny.
 3. Do składania za Zamek oświadczeń woli, także w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo dyrektor Zamku.
 4. Do zakresu działania dyrektora należy realizacja celów i zadań Zamku poprzez:
 1. dobór i właściwe wykorzystanie kadr,
 2. gospodarowanie majątkiem i finansami,
 3. przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych
  i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
 4. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
 5. dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych
  w Zamku pracowników, w tym  powoływanie i odwoływanie zastępców dyrektora.
 1. Dyrektor kieruje Zamkiem przy pomocy dwóch zastępców dyrektora, których powołuje na czas określony.

 

IV. MAJĄTEK I FINANSE

 

§ 7

 

Zamek gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 8

 

Zamek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 9

 

 1. Działalność Zamku finansowana jest z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, przychodów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji pochodzących z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego, budżetu państwa, środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
 2. Organizator przekazuje Zamkowi środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych   zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
 2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
 3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

 

§ 10

 

 1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny  plan finansowy Zamku, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu organizatora.
 2. Zamek sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami prawa w zakresie finansów publicznych.
 3. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie zbadanego przez biegłego rewidenta i przedłożonego do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego, jak również za terminowe sporządzanie innych sprawozdań budżetowych.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 11

 

 1. Statut Zamku nadawany jest przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego.
 2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§ 12

 

Połączenia, podziału lub likwidacji Zamku może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w ustawie  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 13

 

Zamek używa pieczątki podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

UZASADNIENIE

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lipca 2017 r., sygn. akt II SA/Sz 620/17, stwierdził nieważność uchwały Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2012 r., nr 1000/12 w przedmiocie nadania statutu Zakładowi Opiekuńczo – Leczniczemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Leśna Ustroń” w Tucznie. Wprawdzie wyrok dotyczył statutu zakładu opieki zdrowotnej, jednak z uwagi na argumentację Sądu w uzasadnieniu wyroku oraz konieczność zapewnienia jednolitości wykładni przy stanowieniu aktów normatywnych, przedkłada się Sejmikowi Województwa Zachodniopomorskiego statut Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, celem podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu.