Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO], informujemy:


1. Administratorem danych osobowych jest Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie z siedzibą:
70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, Instytucja Kultury Województwa Zachodniopomorskiego, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod nr RIK/1/99/WZ, adres e-mail:  telefon: +48 91 434 83 11 [dalej: AdministratorZamek].


2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest w siedzibie Zamku i pod adresem e- mail:  telefon kontaktowy: +48 91 434 83 11.


3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzanie w celu:
1) związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)   RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ”), w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych;
2) związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ”);
3) uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
4) wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”);
5) wykonywania umowy z podmiotem, którego Pani/Pan jest przedstawicielem w kontaktach
z Zamkiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”);
6) uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, edukacyjnych, szkoleniach i przeglądach artystycznych organizowanych przez Zamek, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”);
7) zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zamku, w tym ochrony obiektu i mienia poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi”).
4. Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Zamku może być obrona przed roszczeniami związanymi z zawartą umową i dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie przepisów prawa i podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Zamek
umów o współpracy w zakresie organizowanych wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i artystycznych oraz świadczenia usług informatycznych, w tym serwisu systemu monitoringu wizyjnego.
6. Okres przechowywania danych osobowych:
1) dane będą przechowywane w okresie wykonywania zawartej umowy z Zamkiem, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wykonania obowiązków nałożonych na Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy;
2) dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania;
3) dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
8. Szczegółowy zakres uprawnień wynikających z przepisów prawa jest zawarty w Rozdziale III RODO. W każdym czasie może Pani/Pan skorzystać z prawa do:
1) dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
2) sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
3) usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO;
5) przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO;
7) w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.  W każdej sytuacji ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Informacja dotycząca wymogu przekazania danych osobowych
1) podanie danych związanych z uczestniczeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest warunkiem ustawowym;
2) podanie danych związanych z zawarciem umowy o współpracy jest warunkiem umownym, ale ich niepodanie spowoduje odmowę zawarcia umowy;
3) podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację umowy z podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem;
4) podanie danych związanych z Pani/Pana uczestnictwem w postępowaniu rekrutacyjnym lub w wydarzeniach organizowanych przez Zamek jest dobrowolne;
5) wstęp na teren Zamku wiąże się z utrwaleniem Pani/Pana wizerunku w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany, jednak nie będą służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.
12. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej informacji oraz jej aktualizacji.

Polityka prywatności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formacie PDF do pobrania:PDFKlauzula RODO BIP Zamku.pdf (121,90KB)